Hackathon: The Sprint Doe mee met The Sprint Hackathon

Scroll down for English

Tijdens de Immersive Tech Week in De Doelen in Rotterdam vindt van maandag 28 tot en met woensdag 30 november een hackathon plaats waarin multidisciplinaire teams zich richten op uitdagingen rondom thema’s als Gezondheid, Klimaat & Duurzaamheid, Cultuur & Entertainment, Productiviteit, Inclusie en Industrie. Oplossingen en kansen worden gezocht in toepassingen als VR, AR en XR. Er wordt gewerkt aan opgaven die zijn ingebracht door bedrijven en overheden.

Samenstelling team
Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven of als lid van een team. Let op: Het is vereist dat er tenminste drie expertises in het team aanwezig zijn. Een team bestaat uit maximaal 7 personen. Teams met twee expertises of minder worden aangevuld met teamleden met andere expertise.

Schrijf je in

Praktisch

Voor alle deelnemers is de toegang tot de hackathon en de Immersive Tech Week gratis. De hackathon duurt drie dagen. Elke dag ben je welkom, vanaf maandag 08.00 uur tot woensdag 17.00 uur. De hackathon vindt plaats in De Doelen. Gedurende de hackathon worden de teams voorzien van (gratis) eten en drinken. 

Ondersteuning

Op de vloer zijn op onregelmatige basis technische ondersteuners en vakinhoudelijke experts aanwezig.

Faciliteiten

Er is per team een tafel, stroom en internettoegang beschikbaar. Er zijn voor alle teams gezamenlijke een aantal headsets en dergelijk beschikbaar.

Prijzen

Een jury van deskundigen zal drie prijswinnaars aanwijzen. Er zijn diverse geldprijzen beschikbaar. De hoogte van de bedragen wordt nog bekend gemaakt.

Copyright

Alles wat door teams wordt geproduceerd is, komt beschikbaar als Creative Commons Share Alike.

Aanmelding

Aanmelden voor de hackathon kan tot 18 november 2022.

Organisatie

The Sprint wordt georganiseerd door Hogeschool Rotterdam in samenwerking met VR Days (Immersive Tech Week), Gemeente Rotterdam en De Doelen

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met:
Frederike Manders
f.c.manders@hr.nl
Peter van Waart
p.van.waart@hr.nl

Partners

Hogeschool Rotterdam

Join the The Sprint Hackathon

During the Immersive Tech Week in De Doelen in Rotterdam a hackathon will take place from Monday 28 to Wednesday 30 November in which multidisciplinary teams will focus on challenges around themes such as Health, Climate & Sustainability, Culture & Entertainment, Productivity, Inclusion and Industry. Solutions and opportunities will be sought in applications such as VR, AR and XR. Work is being done on challenges submitted by companies and governments.

Register now

Team composition

Participants can register individually or as members of a team. Note: It is required that there are at least three expertises in the team. A team consists of a maximum of seven people. Teams with two expertises or less will be supplemented by team members with other expertise.

Practical information

Attendance to the hackathon and Immersive Tech Week is free for all participants. The hackathon lasts for three days. You are welcome every day, from Monday 08.00 to Wednesday 17.00. The hackathon will take place at De Doelen. During the hackathon, teams will be provided with (free) food and drinks.

Support

Technical support staff and subject matter experts are present on the floor on an irregular basis.

Facilities

A table, power and internet access are available for each team. A number of headsets and the like are jointly available for all teams.

Prizes

A jury of experts will select three prize winners. Several cash prizes are available. The amount of the amounts is yet to be announced.

Copyright

Everything produced by teams will be available as Creative Commons Share Alike.

Registration

Registration for the hackathon is open until 18 November 2022.

Organisation

The Sprint is organised by Hogeschool Rotterdam in collaboration with VR Days (Immersive Tech Week), Municipality of Rotterdam and De Doelen
https://vrdays.co

Contact

For questions, please contact:
Frederike Manders
f.c.manders@hr.nl
Peter van Waart
p.van.waart@hr.nl